“Chạy lành mạnh, không gian lận vì tinh thần thể thao chân chính !”