Về việc sử dụng tính năng report

BTC giải chạy trân trọng cảm ơn các VĐV tham gia nhiệt tình giải chạy, mục tiêu của giải chạy đang được thực hiện với hiệu quả cao. Về các bài tập và VĐV vi phạm, BTC đã xác minh thực hiện loại bỏ. Bên cạnh đó, BTC rất vui mừng khi nhiều VĐV chuyên nghiệp từ nhiều đội chạy hưởng ứng, tham gia tích cực.
Để đảm bảo tính tường minh cũng như khuyến khích các VĐV chân chính yên tâm tăng tốc hoàn thành mục tiêu, BTC tạm thời tắt chức năng report.

Đối với các vận động viên đang có nhiều report, BTC thực hiện:

1. BTC xem xét các bài tập nghi ngờ, có thể theo thứ tự từ nhiều report nhất trở xuống
2. BTC sẽ gỡ cờ hoặc thêm trạng thái đã xác minh hợp lệ đối với các trường hợp xác minh được bài tập hợp lệ. Trường hợp chưa/ không xác minh được bài tập hợp lệ thì BTC tạm pending bài tập, đặt cờ yêu cầu VĐV chủ động liên hệ BTC trong 48h để xác minh. Quá thời hạn trên, bài tập bị đánh trạng thái “Vi phạm” và bài tập bị loại.
Chức năng report sẽ tiếp tục được hiển thị khi BTC phát hiện các bài thi có dấu hiệu nghi ngờ.

Trân trọng thông báo!